Nyheder og aktiviteter / Nytårsparade

Nytårsparade

Stor travlhed på station Ribe
 
Der er sket mangt og meget i Sydvestjysk Brandvæsen både i hele organisationen og på station Ribe mere specifikt.
Og det, der er sket, var noget af det, stationsleder Kjeld Taumann kom ind på i sin beretning ved nytårsparaden.
Kjeld nævnte bl.a., at alle har fået nyt tøj, og det ser rigtigt godt ud.
Som han sagde: - Det er længe siden, vi sidst har været ens.
Der er uddannet tre indsatsledere, og vi har været så heldige, at en er tilfaldet sydvagten, nemlig Jan Christiansen, der fik et tillykke med på vejen fra Kjeld.
Der er oprettet to små, nye afdelinger. En med slukkerservice, hvor Søren Christensen er ansat, og en med uddannelse, hvor Marie Louise Gyldenkrone Bagge er blevet ansat.
Og som Kjeld sagde med en god portion humor: - Det er ikke altid nemt at drive et deltidskorps, når flere og flere bliver fast ansat. Men tillykke til jer begge.
Der er startet en ny brandmandsuddannelse i år, og her er der fire til fem med fra syd.
Kjeld fortalte også, at ”vi har nu været igennem det første år med vores effektiviseringsplan over biler, og den ser ud til at virke og blev rigtig afprøvet ved branden på Klubbens Hotel og sidst ved gårdbranden nytårsnat.
Det var også det første år med teknisk leder på station Ribe, og denne model har virket upåklageligt.
Så læren af disse nye tiltag må være, at alt nyt måske ikke er så farligt, og at det måske ikke var bedre i ”de gode gamle dage”.
Med hensyn til antal brande kunne Kjeld fortælle, at der har været en stigning i forhold til 2015 fra 116 til 130 uden udkaldene til indsatsledereftersyn.
Der har været en stigning i blinde alarmer, men der er også kommet flere nye anlæg i vores område, og det tager altid tid at køre et nyt anlæg ind.
- Det er mere spændende at skille tallene lidt ad og se på ”rigtige” udkald, hvor vi har været indsat. I 2015 var det 27 gange og i 2016 78 gange. Det er noget af en stigning, og vi har været kaldt til næsten alt.
Kjeld nævnte, at korpset kun har været tilkaldt til Låningsvejen en gang, og der har i alt været tre bådudkald. Der har været tilkaldelse til ti fastklemte i biler, maskiner og lignende.
- Det kan jo være alt fra en fastklemt i en kørestol klokken halv to om natten til den tragiske ulykke natten mellem den 23. og 24. december, hvor en ung mand fra området omkom.
- Der har været 17 udkald til bygningsbrande. Igen alt fra meget lille til Klubbens Hotel, som også er vores største brand og endda i den gamle bydel. Her blev der brug for hjælp fra Esbjerg, Bramming og hold 4.
- Selv om branden var i ferieperioden og i dagtimerne, var der et godt fremmøde. Selv når brandmænd, der arbejder udenbys, kom hjem, var de lige forbi og tilbød deres hjælp. Stor ros for det.
- Det var en rigtig god og flot indsats. Dejligt at gå på et skadested, hvor man ikke på samarbejdet kan mærke, om man er fastansat, deltid eller frivillig fra Esbjerg, Bramming og Ribe. Vi har også været på Klubbens Hotel, hvor ejeren, Randi, sagde tak for hjælpen og overrakte lidt våde varer, som i skal nyde i dag.
Kjeld Taumann roste også indsatsleder Thomas Laugesen for indsatsen: - Det var måske din svendeprøve. Godt gået.
Videre sagde Kjeld: - Gårdbranden på Tangevej nytårsnat havde også det hele. Her var en hurtig og effektiv indsats af helt afgørende betydning for resultatet, og gårdens hjælper, en stor dreng, var en stor hjælp. Han kunne køre gummigeden for os som ingen anden.
Kjeld Taumann takkede også Jens Mølgaard og Niels Thomsen for godt samarbejde: - Vi skønner på, hver gang i lægger vejen forbi og er også lidt stolte, når i ”glemmer os lidt”. Det må være udtryk for, at det går meget godt.
Også pressen fik en stor tak og specielt Susanne med rost for hendes store interesse for Station Ribe.
 
 
Årets brandmand 2016

Søren Christensens motivering af årets brandmand:
 
Udnævnelsen af årets brandmand er her på stationen en fast tradition i forbindelse med nytårsparolen. Titlen tildeles en brandmand, der lever og ånder for sit brandvæsen og det gode kammeratskab, og som altid er villig til at yde en indsats.

I 2016 falder valget på en brandmand, som altid har en positiv tilgang til vores aktiviteter. Han er omstillingsparat og byder aktivt ind med gode input og tilbyder sin hjælp ved rigtig mange opgaver - både inden for beredskabet og det foreningsmæssige.

Årets brandmand deltager lige aktivt og engageret, hvad enten vi er på indsats eller afholder øvelse. Hans store engagement kommer også til udtryk ved, at han prioriterer alt fra holdledermøder til øvelsesaktiviteter så højt, at han vælger at køre igennem det halve Jylland for at deltage.

Han er desuden vellidt for sit altid gode humør og sin evne til altid at levere en humoristisk bemærkning.

Årets brandmand 2016 er Ole Q Christensen.
 
 
Jens Mølgaards nytårstale 2016 på station Ribe
Sydvestjysk Brandvæsen


Tiden flyver afsted og 2016 er nu blevet til 2017. Vi kan nu se tilbage på et 2016 der for hver enkelt af os har sat sig spor i erindringen hvor oplevelser, indtryk glæder og sorger bliver til minder.

I sydvestjysk Brandvæsen har vi i året der er gået haft den sorg at miste 2 medarbejdere der begge alt for tidlig blev ramt af sygdom. Vore tanker vil her ved nytårstiden gå til både Vagns og Eriks efterladte der nu sidder tilbage med tunge savn.

2 år er gået siden vi ved nytårsparaderne i 2014 kunne lancere at tre kommuners redningsberedskaber fra januar blev til et samlet Sydvestjysk Brandvæsen. Dengang tror jeg vi alle gik ind i det nye år med en vis følelse af usikkerhed for en sammenlægning, store besparelser og erindringen om et uskønt landspolitisk forløb op til beredskabssammenlægningerne.

Jeg syntes at vi alle i SVJB, dette såvel fastansatte som deltidsansatte og frivillige godt kan være stolte af at vi her blot to år efter sammenlægningen har en fuldt implementeret organisation i drift og i udvikling med mange nye tiltag.


Dette har kun kunnet lade sig gøre fordi alle har bidraget positivt i den forandringsproces som jeg ved for mange i organisationen har betydet ændringer i tidligere rutiner, traditioner og arbejdsmetoder og stillet krav til den enkeltes forandringsparathed.
Det er godt gået SVJB - Tak til jer alle for indsatsen.

Vi har i hele processen haft vore tre ejerkommuner i ryggen med en fælles Beredskabskommission der ønsker et robust beredskab i deres kommuner og vi kan således takke vore lokale politikere for at vi ikke har måttet skære så meget i serviceniveauet som KL og finansministeriet eller havde lagt op til. Tak til Beredskabskommissionen og til Bestyrelsen for jeres opbakning og for det gode samarbejde jeg oplever i dagligdagen.

Jeg vil med tanke for vores lokale gode forhold undlade ved dette års nytårsparoler at kommentere på den landspolitiske eller på KLs arbejde på beredskabsområdet andet end at de ikke kan opnå topkarakter hverken på det faglige eller det kunstneriske plan i året der er gået.

Skal vi kigge lidt på udrykningerne i årets løb har vi her 31 december opgjort tallene og de viser at
Sydvestjysk Brandvæsen i 2016 har haft 1129 udrykninger fordelt med 761 I Esbjerg kommune 330 I Varde kommune og 38 i Fanø kommune. I 2015 havde vi 1104 udrykninger.
Så det totale antal udrykninger i 2016 er stort set på linje med sidste år.

Året har budt på flere større hændelser hvor flere af vore stationer var indsat på samme skadested og i mange timer. Her kan nævnes den store bygnings/tagbrand i Ribe midtby, en hændelse med saltsyrelæk på et skib der anløb Esbjerg havn, en større brand i kemikalier og en bygningsbrand på et affaldsdeponi og jo senest i juledagene under Stormen URD.

Dette blot for at nævne nogle af de større og tidsmæssigt omfattende hændelser. Vi er i Sydvestjysk Brandvæsen os meget beviste om at i princippet for den enkelte borger eller virksomhed er enhver melding til 112 meget alvorlig hvor jo også mindre brande eller ulykker kan have store konsekvenser og desværre også koste liv eller store værdier.
Vi kan derfor som brandvæsen ikke opfordre nok til at alle tænker i sikkerhed. En så simpel ting som en røgalarm som er ganske hurtigt monteret vil kunne advare om brand i startfasen og sidste ende kunne redde menneskeliv.Vi har også i året der er gået desværre igen haft udrykninger til drukneulykker langs Vesterhavet. Vesterhavet er dejlig, og det er smukt derude ved vore kyster. Men vi skal i fællesskab også sikre at alle vore gæster er bekendt med risikoen og de kræfter Vesterhavet indeholder.

Nu skriver vi så 2017 i vore kalendere. Et nyt spændende år er begyndt.

Intet tyder på at det nye år for dansk redningsberedskab bliver mindre foranderligt end året der nu er gået.
Der er på landsplan fortsat tanker om yderligere ændringer for vort område hvor det ser ud til at flere ting på specielt forebyggelsesområdet hvor brandvæsenerne hidtil har haft ansvaret for den sikkerhedsskabende og neutrale rådgivning på byggerier og brandsyn i højere grad bliver op til en form for certificeringsordninger på det private marked.

Ligeledes er der kommissorier nedsat der lige nu kigger på hele det danske vagtcentralområde med det mål at der på sigt skal være færre vagtcentraler.

Og endelig er der et kommissorier der lige nu arbejder på en evaluering af de beredskabssammenlægninger som er sket hvor det som bekendt er endt på 24 enheder hvor det politiske ”must” for kort siden var 20.

Dette arbejde kan man håbe ender ud i et fagligt og en konstruktiv evaluering hvor samspillet med det statslige beredskab, økonomien i sammenlægningerne og hele processen som helhed bliver analyseret for at gøre os alle klogere.
Det ville være lidt trist hvis man ikke vælger at benytte lejligheden til at lave en seriøs evaluering men udelukkende leverer en rapport som en fortsættelse af festtalen fra økonomiaftalens luftige ord om det robuste beredskab. Det bliver spændende at følge.

Det skal være mit håb, uanset hvad, at Sydvestjysk Brandvæsen kan fortsætte nuværende vestjyske fornuftige kurs og at vi som selskab sammen med kommunerne får tingene til at virke på bedste vis og lokalt fortsat kan give kommunernes borgere et godt og forsvarligt beredskab.

For der er brug for det!! Klimaforandringerne hvor alle rapporter desværre varsler langt mere ekstremt vejr og stigende hav vande og ikke mindst terroren som vi kan se jo tilsyneladende bliver mere og mere uforudsigelig og grusom hvor gale mennesker i en forskruet tankegang gør alt for at skabe død og ødelæggelse også i vores verdensdel.

Det bør og skal vi tage alvorligt - også på beredskabsområdet.

Sydvestjysk Brandvæsen har således i 2016 oprustet på klimaområdet med endnu mere pumpe/klima og vandafgrænsningsmateriel og vort supplerende beredskab træner intenst på området ligesom hele vort stabs og krisestyringsapparat er løftet.

Jeg vil gerne takke alle medarbejdere i Sydvestjysk Brandvæsen, Fastansatte, Deltidsansatte og alle frivillige for året der er gået.
I er med til at gøre en forskel - I er med til at gøre hverdagen lidt mere tryg for borgerne i vore kommuner og det er mit håb at vi sammen kan fortsætte det gode arbejde der er udført i årets løb.

Der skal også lyde en Tak for det gode samarbejde og naboskab med jer alle i Falck.

Også tak fra min side skal lyde til Politiet for samarbejdet og specielt her Operations og analyseafdelingen som vi i årets løb har haft et tæt og konstruktivt samarbejde med.

Tak for samspillet med pressen her specielt de lokale medarbejdere ved JV.


Med dette vil jeg ønske jer alle et godt, sikkert og lykkebringende nytår.